Prästmogården AB
Prästmon
Kramfors kommun

   

Rehabilitering och mål

Vårt mål är att stärka och utveckla förmågor och funktionsnivå hos den enskilde. Rehabiliteringen utgår från den enskildes önskan och förutsättningar till förändringar. Verksamheten har sin grund i den enskildes rätt till självbestämmande och integritet. Hela verksamheten utgår från en lärande miljö. Det innebär att sysselsättning och lärande kommer att finnas i vardagens alla moment, exempelvis vid matlagning, vaktmästeri, trädgårdsarbete, hantverk. Eftersom den enskilde kommer att bo i egen lägenhet utarbetas strategier och verktyg så den enskilde kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

 

Vi börjar varje morgon med ett morgonmöte.

Då går vi igenom aktuella frågor och planerar dagens aktiviteter.

Vi arbetar enligt Bostonmodellen som är en evidensbaserad metod inom psykiatrisk rehabilitering och återhämtning. Modellen består av tre faser; bedömningsfas, planeringsfas och åtgärdsfas. Det finns utarbetade riktlinjer för de olika faserna och beskriver ett tillvägagångssätt för hur stödet ska ges. Den enskilde skapar en rehabiliteringsplan tillsammans med sin kontaktperson. Ett nätverk byggs upp kring den enskilde. Nätverket består av en sjuksköterska, arbetsterapeut, metodhandledare och kontaktperson, vilka skapar en bred helhetssyn på den enskildes behov/problem.


Utslussning är en naturlig del i rehabiliteringsplanen då målet är att återgå till ett självständigare liv. Motivationen hos den enskilde kommer att stärkas under resans gång när strategier och verktyg implementeras hos den enskilde.

Tillsammans med personal/kontaktperson stärks och byggs det personliga nätverket upp på hemmaplan och tidigt förbereds och planeras framtiden.


Prästmogarden AB
org-nr 556888-1543

  Innehållet på denna sida kontrollerades 2021-05-11
Ansvarig för sidan är peter@prastmogarden.se